No products in the cart.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego sedziapilkarski.pl

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego sedziapilkarski.pl został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym w szczególności:
1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn.zm),
2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn.zm),
3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997, Nr 133, poźn.zm 883 z późn.zm),
4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z pózn.zm.).

Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego dostępnego po adresem internetowym sedziapilkarski.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z usług sklepu internetowego. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności stowarzyszenia jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy.

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

I. DEFINICJE

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie

1.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem sedziapilkarski.pl

1.4. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w sklepie internetowym, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu internetowego,

1.5. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze sklepu internetowego. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.

1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem internetowym sedziapilkarski.pl

1.7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sedziapilkarski.pl

1.8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.10. Towar –akcesoria związane z wykonywaniem profesji sędziego piłkarskiego znajdujące się w ofercie sklepu internetowego i tam opisane.

1.11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji.

1.12. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.13. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w związku z założeniem przez Usługobiorcę Konta, to jest w szczególności utrzymywanie Konta oraz sprzedaż internetowa towarów związanych z wykonywaniem zajęć sędziego sportowego.

1.14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług na podstawie Umowy,

1.15. Usługodawca – Stowarzyszenie Sędzia Piłkarski PL – Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w Łupowie nr 6, 66-450 Bogdaniec, KRS 0000511243, NIP 5993171122

1.16. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.17. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Sklepie internetowym lub korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę jako użytkownik niezarejestrowany

1.18. Zamówienie – złożenie zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1 prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawieraniem umów sprzedaży na odległość,

2.1.2 zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

2.1.3 zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego,

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub od chwili podjęcia czynności zmierzających do złożenia Zamówienia.

III. WARUNKI OGÓLNE

3.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, są następujące:

3.1.1 połączenie z siecią Internet,

3.1.2 przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3 przeglądarka internetowa umożliwiającej obsługę konta poczty elektronicznej.

3.2 Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.

IV. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1 Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.2 Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym nie jest wymagane założenie przez Usługobiorcę Konta.

4.3. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.4. W celu utworzenia Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci:

4.4.1. imienia i nazwiska,

4.4.2. adresu zamieszkania,

4.4.3. Adresu poczty elektronicznej,

4.4.4. numeru telefonu kontaktowego,

4.4.5. nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie internetowym (Login), a także podanie hasła.

4.5. W celu utworzenia Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci:

4.5.1. imienia i nazwiska,

4.5.2. adresu zamieszkania,

4.5.3. adresu poczty elektronicznej,

4.5.4. numeru telefonu kontaktowego,

4.5.5. nazwy firmy,

4.5.6. numeru NIP,

4.5.7. nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie internetowym (Login), a także podanie hasła.

4.6. W celu utworzenia Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci:

4.6.1. nazwy firmy,

4.6.2. adresu siedziby,
4.6.3. adresu poczty elektronicznej,

4.6.4. numeru telefonu kontaktowego,

4.6.5. numeru KRS,

4.6.6. numeru NIP,

4.6.7. nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie internetowym (Login), a także podanie hasła.

4.7. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.7.1. podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.7.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.7.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.7.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.8. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym.

4.9. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.8. niniejszego Regulaminu, Usługodawca utworzy w Sklepie internetowym Konto Użytkownika z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym.

4.10. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.11. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Usługobiorcą lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.12. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załączniki wskazane w zdaniach poprzedzających są doręczane Usługobiorcy wraz z wiadomością wysyłaną przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 4.8. Regulaminu powyżej.

4.13. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą, zgodnie z punktem 5.9, które to w dniu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie zostały zrealizowane przez Usługodawcę, ulegają one rozwiązaniu lub są wykonywane według decyzji Użytkownika. W przypadku braku takiej decyzji w terminie 14 dni umowy te uznaje się za rozwiązane.

4.14. Usługodawca może uzależnić rejestrację Użytkownika w Sklepie internetowym od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.

4.15. Konto Użytkownika w Sklepie internetowym zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika. Zabrania się w trakcie korzystania z Usług usuwania przez Użytkownika podanych danych, o których mowa w punktach 4.4. - 4.6., z wyjątkiem ich aktualizacji, a także podawania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.

4.16. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w Sklepie internetowym (Login). Do każdego Konta zostanie przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.

4.17. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta innym osobom.

4.18. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.

4.19. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług oraz sprzedażą Towarów. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1 Realizacja Zamówień Usługobiorcy jest możliwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5.2 Aktualne informacje na temat dostępnych Towarów są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sedziapilkarski.pl

5.3 Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

5.4 Po dokonaniu wyboru Towaru, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożonej przez niego oferty

5.5 Składając Zamówienia Usługobiorca dokonuje:

5.5.1 wyboru zamawianych Towarów,

5.5.2 oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT, jeżeli adresy te są inne,

5.5.3 w przypadku, gdy zakupu dokonuje Usługobiorca nieposiadający Konta w Sklepie internetowym jest on zobowiązany do podania Danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby), Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy oraz numeru NIP (w przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą).

5.6 Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci, adresu siedziby, organu, który zarejestrował działalność Usługodawcy, numeru rejestracji, ceny i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia Zamówienia.

5.7 Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez niego Adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu i potwierdzenia Zamówienia.

5.8 W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę, podane przez niego Dane osobowe zostaną usunięte przez Usługodawcę, z wyjątkiem przypadków gdy Usługobiorca posiada Konto w Sklepie internetowym w zakresie Danych osobowych tam podanych.

5.9 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem, Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany o stanie Zamówienia. Usługobiorca jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia. Jeśli Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Usługodawca zwróci Usługobiorcy należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Usługobiorcę części bądź całości Zamówienia.

5.10 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień Towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Zamówienie w ramach sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy. Postanowienia pkt. 5.9 powyżej znajdują zastosowanie.

5.11 Do każdego Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez Usługodawcę, faktura VAT.

VI. CENY TOWARÓW

6.1 Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu.

6.2 Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia.

6.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.4 Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny końcowej Towaru zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym pod adresem http://localhost/wordpress/sklep.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1 Czas doręczenia Usługobiorcy Towaru to suma czasu realizacji Zamówienia przez Usługodawcę oraz czasu dostawy przez przewoźnika, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

7.2 Niezależnie od postanowień pkt. 5.10 i 5.11. Regulaminu powyżej, przy każdym Towarze podana jest informacja o prawdopodobnej dostępności Towaru w magazynie. W przypadku Towaru prawdopodobnie dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku Towaru prawdopodobnie niedostępnego w magazynie w chwili dokonywania Zamówienia przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi nie mniej niż 14 dni roboczych lecz nie więcej niż _____ dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia jest to czas pomiędzy przyjęciem Zamówienia do realizacji potwierdzonego wiadomością zgodnie z pkt. 5.7. Regulaminu powyżej i wysłaniem Towaru przez Usługodawcę, z uwzględnieniem dni roboczych.

7.3 Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji poszczególnych Zamówień.

7.4 Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Usługobiorcę za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z pkt. 6.4. Regulaminu powyżej. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Usługodawcy, co jest bezpłatne.

7.5 Deklarowany przez przewoźnika DPD termin dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1 dzień roboczy. Termin ten może ulec wydłużeniu do ___ dni.

VIII. PŁATNOŚĆ I NADPŁATY

8.1 Kupujący dokonuje płatności w formie elektronicznego przelewu bankowego – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usłogodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Przelew winien być zrobiony przez Usługobiorcę w terminie ____.

8.2 W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione Towary, zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

9.1 Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

9.2 Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Jeżeli Usługobiorca, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji. Wskazanie czy i jakiej treści gwarancja jest udzielana na Towar znajduje się przy opisie danego Towaru.

9.3 Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Usługodawcy o w związku z wadami Towaru (rękojmia).

9.4 W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Usługobiorca powinien odesłać Towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Usługodawcy wskazany pod adresem XXX. Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad.

9.5 Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem.

9.5.1 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres Usługodawcy. Adresy do składania reklamacji wskazane są pod adresem: ______. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

9.5.2 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

9.5.3 Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt 9.5.2. zdanie drugie, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

9.6 Usługobiorca ma prawo ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia tych roszczeń w postaci w szczególności 1) skorzystania z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek Usługobiorcy lub 2) skorzystania z pośrednictwa prywatnych instytucji zajmujących się mediacją z inicjatywy Usługobiorcy na zasadach określonych indywidualnie przez te instytucje.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10.1. Usługobiorca może zrezygnować z Towaru kupionego u Usługodawcy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

10.2. Towar należy odesłać do siedziby właściwego Usługodawcy.

10.3. Usługodawca dokonuje zwrotu wszystkich należności poniesionych przez Usługobiorcę, z tytułu zakupu Towaru, w tym koszty dostarczenia Towaru, w ciągu 14 dni roboczych.

10.4. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

10.5. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy pokrywa Usługobiorca.

10.6. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Załączniki wskazane w zdaniach poprzedzających są doręczane Usługobiorcy wraz z wiadomością wysyłaną przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 5.7. Regulaminu powyżej.

XI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

11.1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

11.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, NIP.

11.3. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca powinien podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

11.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

11.5. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi oraz zakupu Towaru, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

11.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy.

11.7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu internetowego. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11.8. Usługodawca zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

11.9. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

11.10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika lub złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.

11.11. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2015.

12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://www.sedziapilkarski.pl/

12.3. Usługodawca na udostępnia treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 12.5.-12.8 poniżej.

12.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem http://www.sedziapilkarski.pl/ oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

12.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Sklepu internetowego i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt. 12.5 powyżej.

12.7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 12.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

12.8. W przypadku określonym w punkcie 12.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę natychmiastowo lub z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia według wyboru Usługobiorcy, i to w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

12.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.