No products in the cart.

Artykuł 1 – Pole gry

NAWIERZCHNIA POLA GRY

Mecze mogą być rozgrywane na nawierzchniach naturalnych lub sztucznych, zgodnie z regulaminem rozgrywek.

Sztuczna nawierzchnia pola gry musi być koloru zielonego.

W przypadku meczów reprezentacji krajowych, rozgrywanych pod auspicjami FIFA, jak i meczów międzynarodowych rozgrywek klubowych zastosowane nawierzchnie sztuczne muszą być dostosowane do Wymogów Jakościowych Nawierzchni Piłkarskich FIFA lub Międzynarodowych Standardów dla Sztucznych Nawierzchni – chyba że odstępstwa zostaną zaakceptowane przez FIFA.

OZNACZENIE POLA GRY

Pole gry musi mieć kształt prostokąta i być oznaczone liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami.

Dwie dłuższe linie ograniczające pole gry nazywane są liniami bocznymi. Dwie krótsze nazywane są liniami bramkowymi.

Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową wyznaczoną w połowie długości linii bocznych.

Punkt środkowy pola gry jest wyznaczony jako środek linii środkowej. Z punktu środkowego wyznacza się okrąg o promieniu 9,15 m (10 jardów).

Na zewnątrz pola gry może być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii bramkowej oraz linii bocznej, w odległości 9,15 m (10 jardów) od łuku pola rożnego, by zachowana została przepisowa odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu.

WYMIARY POLA GRY

Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej.

Długość (linia boczna):

 • minimum 90 m
 • maksimum 120 m

Szerokość (linia bramkowa):

 • minimum 45 m
 • maksimum 90 m

Wszystkie linie muszą być tej samej szerokości, jednak nie większej niż 12 cm
(5 cali).

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE:

Długość (linia boczna):

 • minimum 100 m
 • maksimum 110 m

Szerokość (linia bramkowa):

 • minimum 64 m
 • maksimum 75 m

POLE BRAMKOWE

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 5,5 m (6 jardów) od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 5,5 m (6 jardów) i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej.

Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem bramkowym.

POLE KARNE

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 16,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 16,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem karnym.

Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m od punktu środkowego, pomiędzy słupkami bramkowymi i w równej odległości od nich.

Łuk koła o promieniu 9,15 m, którego środkiem jest punkt karny, wyznacza się na zewnątrz pola karnego.

CHORĄGIEWKI

Chorągiewki o nieostro zakończonym drzewcu i wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad podłożem, muszą zostać umieszczone w każdym rogu pola gry. Chorągiewki mogą być także umieszczone na przedłużeniu linii środkowej (poza polem gry), po obu stronach pola gry, nie bliżej jednak niż 1 m od linii bocznej.

ŁUK POLA ROŻNEGO

Z punktu umieszczenia każdej chorągiewki rożnej wyznacza się na polu gry łuk koła o promieniu 1 m.

BRAMKI

Bramki muszą być umieszczone na środku każdej linii bramkowej. Bramki składają się z dwóch pionowo ustawionych słupków w jednakowej odległości od chorągiewek rożnych i połączonych u góry poziomą poprzeczką. Słupki bramkowe i poprzeczki muszą być wykonane z drewna, metalu lub innego dozwolonego materiału. Ich kształt musi być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub eliptyczny i nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników.

Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami słupków bramkowych wynosi 7,32 m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi 2,44 m

bramka3

Ustawienie słupków bramkowych w stosunku do linii bramkowej musi być adekwatne do szkiców znajdujących się poniżej:

liniabramkowakwadrat

 • Jeśli kształt słupków jest kwadratowy (patrząc z góry), to ich boki muszą być usytuowane równolegle lub prostopadle do linii bramkowej. Boki poprzeczki muszą być usytuowane równolegle lub prostopadle do płaszczyzny pola gry,

liniabramkowaowalne2

 • Jeśli kształt słupków jest eliptyczny (patrząc z góry), to ich najdłuższa oś musi być prostopadła do linii bramkowej. Najdłuższa oś poprzeczki musi być równoległa do płaszczyzny pola gry,

liniabramkowaprostokat

 • Jeśli kształt słupków jest prostokątny (patrząc z góry), to jego dłuższy bok musi być usytuowany prostopadle do linii bramkowej. Dłuższy bok poprzeczki musi być usytuowany równolegle do płaszczyzny pola gry.

liniabramkowakolo2

Słupki bramkowe i poprzeczka mają równą szerokość i równą głębokość, które nie mogą przekroczyć 12 cm. Linie bramkowe są tej samej szerokości, co głębokość słupków bramkowych i poprzeczki.

Siatki bramkowe mogą być umocowane do bramek i podłoża poza bramką, zakładając, że są one właściwie, odpowiednio podparte i nie przeszkadzają bramkarzowi. Słupki bramkowe i poprzeczki muszą być koloru białego.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA

Bramki muszą być pewnie zakotwiczone w podłożu. Bramki przenośne mogą być stosowane jedynie wtedy, gdy spełniają ten wymóg.

POLE GRY

polegry2

CHORĄGIEWKA ROŻNA

choragiewka2

METRYCZNE WYMIARY

polegry-wymiary

ROZSTRZYGNIĘCIA INTERNATIONAL F.A. BOARD

Rozstrzygnięcie 1
Strefa techniczna, jeżeli występuje, musi spełniać wymagania zatwierdzone przez International F.A. Board. Wymagania te zamieszczone są w części Strefa Techniczna.

Rozstrzygnięcie 2
Dopuszcza się do zastosowania modyfikacji na słupkach i poprzeczce w przypadku zastosowania technologii goal-line (GLT). Modyfikacje te muszą być zgodne z wymogami zawartymi w Programie Jakości FIFA dla technologii goal-line oraz z zapisami w sekcji „Bramki”, Art. 1.

2


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 24 października 2015.