No products in the cart.

Artykuł 3 – Liczba zawodników

Liczba zawodników

W zawodach biorą udział dwie drużyny, każda składa się z nie więcej niż jedenastu zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż siedmiu zawodników.

Liczba wymian zawodników

Oficjalne rozgrywki Maksymalnie trzech wymian zawodników można dokonać w każdych zawodach rozgrywanych w ramach oficjalnych rozgrywek organizowanych pod auspicjami FIFA, federacji kontynentalnych czy związków narodowych.

Regulaminy rozgrywek muszą określać, ilu zawodników rezerwowych można desygnować/może być wpisanych do protokołu – od trzech do maksimum dwunastu.

Inne zawody

W zawodach reprezentacji narodowych A można dokonywać do sześciu wymian zawodników.

We wszystkich innych zawodach można dokonać większej liczby wymian zawodników, zakładając że:

 • zainteresowane drużyny osiągnęły porozumienie co do maksymalnej liczby wymian zawodników,
 • o powyższym porozumieniu sędzia został poinformowany przed rozpoczęciem zawodów.

Jeżeli sędzia nie został poinformowany o porozumieniu drużyn lub drużyny nie osiągnęły porozumienia przed rozpoczęciem zawodów, zezwala się na wymianę nie więcej niż sześciu zawodników.

Procedura wymiany zawodników

We wszystkich zawodach nazwiska zawodników rezerwowych muszą być podane sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy rezerwowi, których nazwiska nie zostały podane przed zawodami, nie mogą wziąć udziału w zawodach.

Przy wymianie zawodnika na zawodnika rezerwowego, przestrzegane muszą być następujące warunki:

 • sędzia musi być poinformowany przed dokonaniem zamierzonej wymiany,
 • zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry tylko wówczas, gdy opuścił je już zawodnik wymieniany i po otrzymaniu przyzwalającego znaku od sędziego
 • zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry tylko przy linii środkowej i podczas przerwy w grze,
 • wymiana zawodników została dokonana z momentem wejścia zawodnika rezerwowego na pole gry,
 • od tego momentu zawodnik rezerwowy staje się zawodnikiem, a zawodnik, którego on wymienił, staje się zawodnikiem wymienionym,
 • zawodnik wymieniony nie może ponownie wziąć udziału w grze,
 • wszyscy zawodnicy rezerwowi podlegają władzy i jurysdykcji sędziego, bez względu na to, czy wezmą udział w grze.

Zamiana bramkarza

Każdy zawodnik drużyny może zamienić się funkcją z bramkarzem, zakładając, że:

 • sędzia został poinformowany przed dokonaniem zamiany,
 • zamiana została dokonana podczas przerwy w grze.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wchodzi na pole gry bez otrzymania zgody sędziego:

 • sędzia przerywa grę (jednak nie natychmiast jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony bezpośrednio nie przeszkadza i nie ingeruje w grę),
 • sędzia udziela napomnienia winnemu za niesportowe zachowanie i nakazuje mu opuszczenie pola gry,
 • jeżeli sędzia przerwał grę, wznowi ją rzutem wolnym pośrednim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli zgłoszony zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry zamiast zgłoszonego zawodnika od początku meczu i sędzia nie został poinformowany o tej zmianie:

 • sędzia zezwala zgłoszonemu zawodnikowi rezerwowemu, aby kontynuował grę,
 • nie są podejmowane sankcje dyscyplinarne w stosunku do zgłoszonego zawodnika rezerwowego,
 • liczba wymian w drużynie popełniającej to przewinienie nie zostaje zmniejszona,
 • sędzia informuje o incydencie odpowiednie władze.

Jeżeli zawodnik w czasie trwania gry zamienia się funkcją z bramkarzem – bez zgody sędziego – to:

 • sędzia nie przerywa gry
 • obydwu zawodnikom udziela napomnienia podczas najbliższej przerwy w grze.

W przypadku każdego innego naruszenia przepisów tego Artykułu:

 • przewiniający zawodnicy są napominani,
 • grę należy wznowić rzutem wolnym pośrednim, który wykona zawodnik drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry

Zawodnik, który został wykluczony z gry przed rozpoczęciem zawodów, może być zastąpiony jedynie przez zgłoszonego zawodnika rezerwowego.

Zgłoszony zawodnik rezerwowy, który został wykluczony z gry, zarówno przed jak i po rozpoczęciu zawodów, nie może być zastąpiony.

1


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 października 2015.