No products in the cart.

Artykuł 5 – Sędzia

Władza sędziego

Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu
przez Przepisy Gry w związku z meczem, na który został wyznaczony.

Uprawnienia i obowiązki

Sędzia:

 • egzekwuje zapisy Przepisów Gry,
 • prowadzi zawody, współpracując z sędziami asystentami i sędzią technicznym, jeżeli taki został wyznaczony,
 • rozstrzyga, czy piłki przeznaczone do gry spełniają wymogi Artykułu 2,
 • rozstrzyga, czy ubiór zawodników spełnia wymogi Artykułu 4,
 • mierzy czas gry i sporządza notatki z przebiegu zawodów,
 • przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody, o ile uzna to za stosowne, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Przepisów,
 • przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz,
 • przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i zapewnia jego zniesienie z pola gry. Zawodnik kontuzjowany może powrócić na pole gry tylko wtedy, gdy gra została wznowiona,
 • nie przerywa gry aż do momentu, kiedy piłka jest poza grą, jeżeli zawodnik, jego zdaniem, doznał lekkiej kontuzji,
 • dopilnowuje, by każdy zawodnik, którego rana krwawi, opuścił pole gry. Zawodnik może powrócić na pole gry jedynie na przyzwalający znak sędziego, który musi upewnić się, że krwawienie zostało zatamowane,
 • nie przerywa gry, gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie, odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie,
 • karze za cięższe przewinienie, gdy zawodnik popełnia więcej niż jedno przewinienie w tym samym czasie,
 • stosuje sankcje karne wobec zawodników winnych popełnienia przewinienia karanego napomnieniem lub wykluczeniem z gry. Nie jest zobligowany stosować tych sankcji natychmiast, ale musi uczynić to w najbliższej przerwie w grze,
 • stosuje sankcje wobec osób towarzyszących drużynom, które nie potrafią zachowywać się w sposób odpowiedzialny i może, o ile uzna to za stosowne, pozbawić ich przywileju przebywania na polu gry oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 • uwzględnia sygnalizację sędziów asystentów dotyczące zdarzeń, których nie widział,
 • nie zezwala na wejście osób nieupoważnionych na pole gry,
 • decyduje jak gra zostanie wznowiona po jej przerwaniu,
 • dostarcza właściwym władzom sprawozdanie z zawodów, które zawiera informacje o nałożonych sankcjach karnych na zawodników i (lub) osoby towarzyszące drużynom oraz innych incydentach, które miały miejsce przed, w trakcie trwania lub po zawodach.

Decyzje sędziego

Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą, włącznie z uznaniem lub
nieuznaniem bramki oraz rezultatem zawodów – są ostateczne.

Sędzia może zmienić swoją decyzję jedynie wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię
sędziego asystenta albo sędziego technicznego, zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona lub zawody
nie zostały zakończone.

Rozstrzygnięcia International F.A. Board

Rozstrzygnięcie 1
Sędzia, sędzia asystent albo sędzia techniczny (tam gdzie występuje) nie może być uznany jako odpowiedzialny za:

 • jakikolwiek rodzaj kontuzji doznanej przez zawodnika, oficjela lub widza,
 • jakiekolwiek uszkodzenie własności dowolnego rodzaju,
 • wszelkie inne straty poniesione przez indywidualną osobę, klub, towarzystwo, związek albo inne organizacje, powstające lub mogące powstać z jakiejkolwiek decyzji, którą może on podjąć na mocy Przepisów Gry lub w związku z normalną czynnością wynikającą z prowadzenia zawodów i ich kontroli.

Powyższe decyzje mogą dotyczyć:

 • stanu pola gry lub jego otoczenia albo warunków atmosferycznych, które pozwalają lub nie pozwalają na prowadzenie zawodów,
 • nieprowadzenia zawodów z jakiegokolwiek powodu,
 • stwierdzenia czy wyposażenie pola gry oraz piłki używane podczas zawodów są prawidłowe,
 • przerwania lub nieprzerwania zawodów na skutek ingerencji widzów lub zaistnienia jakichkolwiek problemów na widowni,
 • przerwania lub nieprzerwania gry w celu usunięcia kontuzjowanego zawodnika z pola gry dla udzielenia mu pomocy medycznej,
 • decyzji o konieczności usunięcie z pola gry kontuzjowanego zawodnika w celu udzielenia mu pomocy medycznej,
 • pozwolenia lub niepozwolenia zawodnikowi na noszenie określonego ubioru lub wyposażenia,
 • pozwolenia lub niepozwolenia dowolnym osobom (łącznie z osobami towarzyszącymi drużynom, oficjelami, przedstawicielami służb stadionowych, służbami bezpieczeństwa, fotografami lub innymi reprezentantami mediów) na przebywanie w pobliżu pola gry – tak dalece, jak leży to w jego kompetencji,
 • każdej innej kwestii, w której sędzia rozstrzyga zgodnie z Przepisami Gry lub jego obowiązkami ustalonymi przez FIFA, federację, związek krajowy lub ligę w przepisach lub regulaminach, według których rozgrywane są zawody.

Rozstrzygnięcie 2
W turniejach lub rozgrywkach, w których wyznaczony jest sędzia techniczny, jego rola i obowiązki muszą być
zgodne z wytycznymi zatwierdzonymi przez International F.A. Board, które to wymagania zamieszczone są w tej publikacji.

Rozstrzygnięcie 3
W przypadku zastosowanie technologii goal-line (GLT) (zgodnie z odpowiednimi regulaminami rozgrywek), sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia funkcjonalności systemu przed zawodami. Testy, które należy przeprowadzić opisane sa w Wytycznych Testowania zawartych w Porogramie Jakości FIFA dla technologii goal-line. W sytuacji, gdy technologia nie spełnia wymagań zgodnych z Wytycznymi Testowania, sędziemu nie wolno korzystać z systemu GLT, a całą sytuację musi zgłosić do odpowiednich władz.

2


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 października 2015.